Kraft i åren – Motion för äldre med JKG

Jakobstad ansökte om att få gå med i det 3-åriga mentorprogrammet Kraft i åren med finansiering från social- och hälsovårdsministeriet (2019-2021). Syftet med det riksomfattande programmet Kraft i åren – hälsomotion för äldre är att med hjälp av hälsomotion främja livskvaliteten och möjligheterna att klara sig på egen hand för äldre personer (75+) som bor hemma och har nedsatt funktionsförmåga.

Med nedsatt funktionsförmåga avses till exempel förebådande svårigheter att röra sig, begynnande minnessjukdomar eller lindrig depression, vilka kan leda till att personen rör sig mera
begränsat och behöver mera hjälp. Hälsomotion har visat sig vara ett effektivt och förmånligt sätt att främja äldre personers välfärd och välbefinnande på bred front. Fastän målgruppen är denna så sprids både intresset och kunskapen också till andra åldersgrupper.

Genom programmet Kraft i åren ordnas lokal motionsrådgivning, styrke- och balansträning samt utomhusmotion för hemmaboende äldre med försvagad funktionsförmåga. JKG är representerad i styrgruppen och är en samarbetspart.

Motionens betydelse är viktig för att klara vardagsbestyren och också för den egna hälsan. Motionen påverkar humöret och orken. Det finns ny forskning kring hur motionen inverkar
positivt på både minnet och inlärningen. Motionsträning är den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga fall. Det ska också vara rätt balans mellan träning och vila t.ex. inte ansträngande muskelträning flera dagar i följd och ingen träning vid förkylning. Motion på lämpliga tider förbättrar sömnens kvalitet.

Rekommendationer för de äldres hälsomotion:

– undvik veckor helt utan motion
– promenader eller annan måttligt ansträngande motion; 30 min minst 5 x i veckan
eller ansträngande motion; 30 min minst 3 x i veckan
– styrke- och balansträning minst 2 x i veckan
– stretchningar och övningar som främjar rörlighet minst 2 x i veckan
Vi har också ett samarbete med Larsmo När TV där man kan ladda ner olika motionsprogram från Youtube eller följa med motionsprogram i höst från kanal 944. En hel del material och information hittar man på Äldreinstitutets sidor och om det finns intresse bland JKG:are att delta i gratis utbildningar så får man gärna kontakta undertecknad.

På svenska


Vi ska tillsammans försöka uppnå en så bra tillvaro som möjligt där hälsan och det goda livet har en central plats. Genom rörelse och motion enligt vars och ens förmåga kan vi själva göra
mycket för att må bra.

Med hopp om en aktiv höst!
Pia Nyman, fysioterapeut, HVD och dansmotionsledare i JKG

Beroende på ålder och kondition kan man bra välja bland alla JKG pass för Vuxna. Här 2 tips:
Tisdagar kl 18-19 Danssalen (Idrottsgården) MANPOWER för män med Johanna Brännbacka
Onsdagar kl 17:45-18:45 Övre salen (Idrottsgården) FYSIOGYMPA med Eija Backman
Fredagar kl 9-10 Övre salen (Idrottsgården) IKI LIIKE JUMPPA 65+ med Ulrika Lunabba-Svanström

Jari Mönkkönen_039