Riktlinjer för verksamheten

Home / Om JKG / Riktlinjer för verksamheten

1. Kärnvärden & verksamhet

JKG grundades 1913 och är en idrottsförening med inriktining på gymnastik, dans och konditions- och styrkehöjande träning. Vår strävan är att erbjuda fysisk träning för barn och unga, kvinnor och män i alla åldrar.

Vår förening står för kärnvärdena AKTIV, POSITIV, SUND, KUNNIG. Kom till vår verksamhet som ledare eller medlem med dessa ord i bakhuvudet så hjälps vi gemensamt åt med att skapa en fin tillvaro för oss alla. Läs mer om våra kärnvärden här.

JKG:

 • erbjuder ett mångsidigt träningsprogram inom gymnastik, dans och styrka/motion för all åldrar och för alla nivåer.
 • ordnar gemensamma aktiviteter och fester som t.ex. julfest, danssaga och vårfest
 • samarbetar med olika samarbetspartners (staden Jakobstad, andra idrottsföreningar, rikstäckande förbund, Citygruppen)
 • uppmärksammar årligen ledare samt andra personer som är aktiva i föreningen genom Årets Blomma för Aktiv, Positiv, Sund, Kunnig samt genom Ljusstaken och Årets juniorledare.

2. JKG Vision2020

“Vi är Jakobstads mest livskraftiga idrottsförening – 2020.”

JKG Vision2020 innebär att:

 • fysisk aktivitet är en livsstil för oss i Jakobstadsnejden
 • samarbete är vår styrka
 • JKG gör det möjligt att förbättra medlemmarnas kondition och hälsa under hela livet
 • JKG:s verksamhet står för både kvantitet och kvalitet och bygger på jämlikhet, tolerans och respekt.
 • JKG:s elitgrupper inom gymnastik och dans håller hög klass både nationellt och internationellt
 • den viktigaste resursen inom JKG är människorna

Den strategiska planen finns tillgänglig via ordförande och sekreterare i föreningen.

3. Varför medlem i JKG?

SATSA PÅ DIG SJÄLV och din familj med en SUND veckostruktur och sunda vänner till barnen. Kom med och utvecklas fysiskt och socialt, och förbättra din kondition, styrka och rörlighet. Hos JKG kan du ta del av KUNNIGA LEDARE och effektiv träning av hög kvalitet. Du kan träna under roliga och kravlösa förhållanden, höja ditt humör, dela gemenskapen och bidra till en bra stämning. Psykiskt välmående är hälsofrämjande – när DU MÅR BRA mår även din omgivning bra.

Tips till dig som är ny i JKG hittar du här.

Din motionsväg – Från nybörjare till van idrottare

 • Varje person är välkommen med i föreningen.
 • Ta Kontakt med någon i styrelsen om du har frågor kring hur du kan komma med.
 • Nybörjargrupper ordnas för de som aldrig tidigare prövat på träning i grupp eller som haft en längre paus och vill börja om.
 • Grupper finns för nybörjare och grupper på medelsvår nivå / avancerad nivå finns för de som vill ha tyngre eller mer krävande träning.
 • Om plats finns kan utövaren byta grupp under pågående termin – enligt önskemål och behov.
 • Man får pröva på gratis i alla nybörjargrupper, men genom att anmäla sig på förhand garanteras en plats. Detta informeras om på webbplatsen vid terminstart.

Läs mer om:

Barn och ungas träningsväg – Från nybörjare till van idrottare, dansare eller tävlingsgymnast

Vuxnas motionsväg – Från nybörjare till van motionär

DBABD747-35D8-403C-9E27-4779F1182CF7

4. Terminsavgift, medlemsanmälning och deltagarlistor

Terminen pågår vanligen från september till första veckan i december samt från andra veckan i januari till mitten på maj.

För information om terminsavgifter, se http://www.jkg.fi/jumpautbud/anmalan/

Medlemsanmälningar

JKG har ett elektroniskt medlemsregister. Det innebär, att medlemmen i första hand själv ska registrera sig på webben och anmäla sig till rätt medlemskategori samt de grupper hen vill delta i. Medlemsregistret finns på adressen www.go.hoika.net, men lättast hittas det via länken som finns på JKG:s hemsida (www.jkg.fi). Skriv in Jakobstads Gymnastikförening i sökfältet på den första sidan som kommer upp. Också du som ledare ska registrera dig i medlemsregistret. Välj gruppen Ledare.

Räkningen till medlemmarna skapas då man anmäler sig, man kan välja mellan att skriva ut den direkt eller få den sänd till sin e-postadress. Anvisningar för hur man registrerar och anmäler sig finns på ett skilt infoblad, och samma information finns också på hemsidan och i själva anmälningstjänsten.

Man registrerar sig en gång, och får då ett lösenord med vilket man kan logga in i tjänsten senare. Samma användarnamn och –lösenord ska användas också följande termin, man behöver alltså inte registrera sig på nytt. Anmälningarna till grupperna ska göras på nytt varje termin.

Om medlemmen inte själv har tillgång till dator, kan hen fylla i en pappersblankett, som ges åt medlemssekreteraren efter det 3:e träningstillfället. Sekreteraren för in personen i registret och skriver ut en räkning, som ges till medlemmen av ledaren eller postas.

Observera att försäkring inte ingår i terminsavgiften. Information om de olika grupperna finns både i medlemsregistret och på JKG:s hemsida. Jenny Herrmans är ansvarig för medlemsregistret.

Deltagarlistor

Fyll noggrant i deltagarlistorna för din grupp och följ upp närvaron vid varje jumpatillfälle. Deltagarlistan lämnas in till sekreteraren vid terminslutet. När terminen pågått några veckor får du en lista på vilka medlemmar som har anmält sig till din grupp, stäm av denna lista mot deltagarlistan. Om det finns sådana som är antecknade på deltagarlistan men inte finns på listan från medlemsregistret, kolla upp att de säkert har anmält sig och betalt avgiften.

Verksamhetshändelser

Om din grupp deltar i tävlingar, kurser, seminarium eller uppvisningar under terminen, skall du meddela om detta per epost till sekreteraren Sofia Grönroos. Denna information används dels som underlag för föreningens verksamhetsberättelse och redovisas dessutom till förbundet. Händelserna mejlas kontinuerligt eller vid terminsslut till sofia.m.kamila@gmail.com.

 

5. Tähtiseura Kvalitetscertifierad

JKG blev som första finlandssvenska gymnastikförening PRIIMA-förening hösten 2008 och fick sitt certifikat förnyat år 2011 och år 2014. År 2018 ersattes Priima-certifieringen av Finlands Olympiska Kommittés kvalitetscertifikat Tähtiseura, vars kvalitetskriterier har utarbetats i samarbete med gymnastikförbundet SVOLI. JKG auditerades enligt Tähtiseura-kriterierna för vuxenverksamhet hösten 2018 och får därmed kalla sig Tähtiseura-förening och använda den röda Tähtiseura-logon 3 år framöver.

JKG blev Sigillförening som första finlandssvenska gymnastikförening 6.12.2009. Sigillet förnyades 2013. År 2018 ersattes sigillet av Finlands Olympiska Kommittés kvalitetscertifikat Tähtiseura, vars kvalitetskriterier har utarbetats i samarbete med gymnastikförbundet SVOLI. JKG auditerades enligt Tähtiseura-kriterierna för barn- och ungdomsverksamheten hösten 2018 och får därmed kalla sig Tähtiseura-förening och använda den gröna Tähtiseura-logon 3 år framöver.

Tähtiseura

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Möten

Föreningen ordnar ledarträffar några gånger per år. Som ledare förpliktigar du dig till att delta i dessa om inte skälig orsak finns att ej delta. Här får du viktig information och styrelsen får feedback på hur verksamheten fungerar.

Föreningen håller årsmöte i mars, annons kommer i ÖT 2 veckor på förhand. Till årsmötet är alla ledare och medlemmar välkomna!

 

7. Uppvisningskläder och material

Föreningens material kan lånas till uppvisningar från garderoben i JKG-salen. Nyckel finns i simhallskassan. Anteckna alltid vad du tagit samt ditt namn och telefonnummer. Returnera materialet efter användning och häng upp det snyggt och prydligt. Kolla med styrelsen om du vill skaffa nya dräkter.

8. Försäkring

Som ledare är du försäkrad via JKG (arbetsgivarförsäkring). Medlemmarna är INTE försäkrade i vår förening.9. Ledaravtal, löner och ersättning

Vid början av höstterminen uppgörs ett Ledaravtal mellan föreningen och ledaren. Ur avtalet framgår ledarens namn, lön samt ledarens och föreningens rättigheter och skyldigheter. För en minderårig ledare ska avtalet undertecknas av ledarens vårdnadshavare.

I slutet av terminen ska du lämna in din timredovisning till kassören, så att vi ska kunna betala dig lön. Fyll i alla uppgifter och bifoga en kopia på skattekortet (för dem som har ett ordinarie jobb beskattas JKG-lönen som biinkomst). Timredovisningen kan lämnas in på papper eller per e-post till jgronroos@gmail.com. Kassören räknar som regel lönerna två gånger per år, i maj och i december.

JKG:s löneklasser fås via föreningens kassör.

Egna företagare kan fakturera JKG per timme. Efter minst 5 år som JKG ledare uppnår man en bonuslön.

Om 2 ledare delar på en timme betalas en ledarlön och en hjälpledarlön totalt sett. Ledargåva, vårmiddag, årets blomma, samt gratis träning i alla grupper är andra exempel på avtackning av ledare. Hjälpledare är inte ansvariga för planring av passen eller för gruppen som sådan. Därav bekostar hjälpledare sin egen träning, men får lön för de timmar de är hjälpledare.

10. Ledarutbildning

Föreningen bekostar grundutbildning för dig som är ledare. Meddela alltid Elin Blomqvist när du gått en kurs. Hon ger även mer info om skolning.

Varje barnledare bör ha:

35 h grundutbildning (Gymnastikledarens start, Gymnastikskola eller motsvarande) = NIVÅ 1

Varje vuxenledare bör ha:

24h grundutbildning = NIVÅ 1

Finlands Svenska Gymnastikförbund  samt Voimisteluliitto ordnar olika typer av kurser, fortbildning och idédagar. JKG önskar att varje ledare fortbildar sig 1-2 ggr per år och har som målsättning att bekosta dessa.

11. Kontakt

Kontaktuppgifter till styrelse och funktionärer hittas på föreningens hemsida.