Riktlinjer för verksamheten

Home / Om JKG / Riktlinjer för verksamheten

1. Kärnvärden & verksamhet

JKG grundades 1913 och är en idrottsförening med inriktining på gymnastik, dans och konditions- och styrkehöjande träning. Vår strävan är att erbjuda fysisk träning för både kvinnor och män i alla åldrar.

Vi vill som förening bli förknippad med kärnvärdena AKTIV, POSITIV, SUND, KUNNIG. Kom till din timme och genomför din timme med dessa ord i bakhuvudet så hjälps vi gemensamt åt med att skapa en fin tillvaro för alla våra medlemmar.

JKG:

  • ordnar gemensamma aktiviteter och fester som t.ex. julfest (december), danssaga (februari) och vårfest (maj)
  • samarbetar med olika samarbetspartners (staden Jakobstad, andra idrottsföreningar, rikstäckande förbund, Citygruppen)
  • uppmärksammar årligen ledare samt andra personer som är aktiva i föreningen genom Årets Blomma för Aktiv, Positiv, Sund, Kunnig samt genom Ljusstaken och Årets juniorledare. Vi delar även ut priser för de som gått flest gånger på egen tid till motionslådorna.

2. JKG Vision2020

“Vi är Jakobstads mest livskraftiga idrottsförening – 2020.”

JKG Vision2020 innebär att:

  •  fysisk aktivitet är en livsstil för oss i Jakobstadsnejden
  •  samarbete är vår styrka
  •  JKG gör det möjligt att förbättra medlemmarnas kondition och hälsa under hela livet
  •  JKG:s verksamhet står för både kvantitet och kvalitet och bygger på jämlikhet, tolerans och respekt.
  •  JKG:s elitgrupper inom gymnastik och dans håller hög klass både nationellt och internationellt
  •  den viktigaste resursen inom JKG är människorna

Den strategiska planen finns tillgänglig via ordförande och sekreterare i föreningen.

3. Varför medlem i JKG?

SATSA PÅ DIG SJÄLV och din familj med en SUND veckostruktur och sunda vänner till barnen. Kom med och utvecklas fysiskt och socialt, och förbättra din kondition, styrka och rörlighet. Hos JKG kan du ta del av KUNNIGA LEDARE och effektiv träning av hög kvalitet. Du kan träna under roliga och kravlösa förhållanden, höja ditt humör, dela gemenskapen och bidra till en bra stämning. Psykiskt välmående är hälsofrämjande – när DU MÅR BRA mår även din omgivning bra.

4. Terminsavgift, medlemsanmälning och deltagarlistor

Terminen pågår vanligen från september till första veckan i december samt från andra veckan i januari till mitten på maj.
För information om terminsavgifter, se http://www.jkg.fi/jumpautbud/anmalan/

Medlemsanmälningar
Fr.o.m. hösten 2014 har JKG ett nytt elektroniskt medlemsregister. Det innebär, att medlemmen i första hand själv ska registrera sig på webben och anmäla sig till rätt medlemskategori samt de grupper hen vill delta i. Medlemsregistret finns på adressen www.jasentieto.fi, men lättast hittas det via länken som finns på JKG:s hemsida (www.jkg.fi). Också du som ledare ska registrera dig i medlemsregistret. Välj gruppen Ledare.

Räkningen till medlemmarna skapas då man anmäler sig, man kan välja mellan att skriva ut den direkt eller få den sänd till sin e-postadress. Anvisningar för hur man registrerar och anmäler sig finns på ett skilt infoblad, och samma information finns också på hemsidan och i själva anmälningstjänsten.

Man registrerar sig en gång, och får då ett lösenord med vilket man kan logga in i tjänsten senare. Samma användarnamn och –lösenord ska användas också följande termin, man behöver alltså inte registrera sig på nytt. Anmälningarna till grupperna ska göras på nytt varje termin.

Om medlemmen inte själv har tillgång till dator, kan hen fylla i en pappersblankett, som ges åt medlemssekreteraren efter det 3:e träningstillfället. Sekreteraren för in personen i registret och skriver ut en räkning, som ges till medlemmen av ledaren eller postas.

Observera att försäkring inte ingår i terminsavgiften. Information om de olika grupperna finns både i medlemsregistret och på JKG:s hemsida. Jenny Herrmans och Erica Holm är ansvariga för medlemsregistret.

Deltagarlistor
Fyll noggrant i deltagarlistorna för din grupp och följ upp närvaron vid varje jumpatillfälle. Deltagarlistan lämnas in till sekreteraren vid terminslutet. När terminen pågått några veckor får du en lista på vilka medlemmar som har anmält sig till din grupp, stäm av denna lista mot deltagarlistan. Om det finns sådana som är antecknade på deltagarlistan men inte finns på listan från medlemsregistret, kolla upp att de säkert har anmält sig och betalt avgiften.

Verksamhetshändelser
Om din grupp deltar i tävlingar, kurser, seminarium eller uppvisningar under terminen, skall du meddela om detta per epost till sekreteraren Sofia Kamila. Denna information används dels som underlag för föreningens verksamhetsberättelse och redovisas dessutom till förbundet. Händelserna mejlas kontinuerligt eller vid terminsslut till sofia.m.kamila@hotmail.com.

5. Möten

Föreningen ordnar ledarträffar några gånger per år. Som ledare förpliktigar du dig till att delta i dessa om inte skälig orsak finns att ej delta. Här får du viktig information och styrelsen får feedback på hur verksamheten fungerar.

Föreningen håller årsmöte i mars, annons kommer i ÖT 2 veckor på förhand. Till årsmötet är alla ledare och medlemmar välkomna!

6. Uppvisningskläder och material

Föreningens material kan lånas till uppvisningar från garderoben i JKG-salen. Nyckel finns i simhallskassan. Anteckna alltid vad du tagit samt ditt namn och telefonnummer. Returnera materialet efter användning och häng upp det snyggt och prydligt. Kolla med styrelsen om du vill skaffa nya dräkter.

7. Försäkring

Som ledare är du försäkrad via JKG (arbetsgivarförsäkring). Medlemmarna är INTE försäkrade i vår förening.

8. Ledaravtal, löner och ersättning

Vid början av höstterminen uppgörs ett Ledaravtal mellan föreningen och ledaren. Ur avtalet framgår ledarens namn, lön samt ledarens och föreningens rättigheter och skyldigheter. För en minderårig ledare ska avtalet undertecknas av ledarens vårdnadshavare.

I slutet av terminen ska du lämna in din timredovisning till kassören, så att vi ska kunna betala dig lön. Fyll i alla uppgifter och bifoga en kopia på skattekortet (för dem som har ett ordinarie jobb beskattas JKG-lönen som biinkomst). Timredovisningen kan lämnas in på papper eller per e-post till jenny_herrmans@hotmail.com. Kassören räknar som regel lönerna två gånger per år, i maj och i december.

JKG:s löneklasser fås via föreningens kassör.

Egna företagare kan fakturera JKG per timme. Efter minst 5 år som JKG ledare uppnår man en bonuslön.

Om 2 ledare delar på en timme betalas en ledarlön och en hjälpledarlön totalt sett. Ledargåva, vårmiddag, årets blomma, samt gratis träning i alla grupper är andra exempel på avtackning av ledare.

9. Ledarutbildning

Föreningen bekostar grundutbildning för dig som är ledare. Meddela alltid Jenna Lindqvist när du gått en kurs. Hon ger även mer info om skolning.

Varje barnledare bör ha:
35 h grundutbildning (Svoli Jumppakoulu eller motsvarande) = NIVÅ 1

Varje vuxenledare bör ha:
24h grundutbildning = NIVÅ 1

Finlands Svenska Gymnastikförbund  samt Svoli ordnar olika typer av kurser, fortbildning och idédagar. JKG önskar att varje ledare fortbildar sig 1-2 ggr per år och har som målsättning att bekosta dessa.

10. Kontakt

KOMMUNIKATION (WEB, FACEBOOK, PR & MEDIA)
Henrika Granholm, ordf. • Tfn 050-573 4859
henrika.granholm@gmail.com

INFO & MF & BIDRAGSANSÖKNINGAR
Mia Högkvist, viceordf. • Tfn 050-325 9083
mia.hogkvist@gmail.com

INTYG OCH SEKRETARIAT
Sofia Grönroos, sekr. • Tfn 050-411 6196
sofia.m.kamila@gmail.com

EKONOMI, MEDLEMSREGISTER (HOIKA)
Jenny Herrmans, kassör • Tfn 0500-78 27 92
jenny_herrmans@hotmail.com

UPPVISNINGAR
Solveig Granholm, styrelsemedl. • Tfn 050-505 6476
soli.granholm@elisanet.fi

UTBILDNING & TÄVLINGSVERKSAMHET
Jenna Lindqvist, styrelsemedl. • Tfn 044-273 4742
jenna.m.lindqvist@gmail.com

FESTER & SERVERING
Maria Stenman, arbetsutskottet.
mstenman@multi.fi

Erica Holm, styrsmedl. • 050-320 7080
eriica.holm@gmail.com

MODEVISNINGAR
Lena Lindström • Tfn 050-338 2816
lena.lindstrom@elisanet.fi

BARN & UNGDOMSTUTOR
Annett Gripenberg • Tfn 050-538 5504
annett.gripenberg@edu.jakobstad.fi

PRIIMA ANSVARIG
Pia Nyman • Tfn 050-326 0740
pia.nyman@multi.fi

UPPVAKTNINGAR, KLUBBRUM
Pia Boström & Lena Lindström